Feedback by UserVoice

Arton

My feedback

 1. 740 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  37 comments  ·  General » Uncertain topic  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Arton supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Arton commented  · 

  Veton Alihajdari është zyrtar profesionist dhe i uroj suksese në punën e tij, dhe vota ime shkon për Veton Alihajdari, respekt për këtë zyrtar shum puntor në MASHT.

Feedback and Knowledge Base